White Grubs

White Grubs

Phyllophaga spp.
Coleoptera: Scarabiidae